Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Silnice LK jsou transparentní. Ve výroční zprávě zveřejnily všechna data z předchozího účetního období

14. 07. 2021

Hospodaření společnosti Silnice LK za období 2019/2020 skončilo se ztrátou 16.118.000 korun při dosažených výnosech 269.562.000 korun a celkových nákladech 286.680.000 korun. Vyplývá to z aktuální výroční zprávy a řádné účetní uzávěrky.

„Jedná se o hospodářský rok s významně nejhoršími výsledky,“ řekl statutární náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. „Ztrátu společnost Silnice LK uhradí z nerozděleného zisku hospodaření z minulých let.“

Radě Libereckého kraje včera společnost Silnice LK předložila svoji výroční zprávu za období hospodářského roku od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, která byla řádně projednána a schválena představenstvem a dozorčí radou společnosti Silnice LK a. s. Radní také obdrželi auditovanou řádnou účetní závěrku společnosti za stejné období, podle níž je výsledkem hospodaření ztráta 16.118.000 korun. Tato částka bude hrazena z jiného výsledku hospodaření společnosti Silnice LK v minulých letech.

„Ztráta byla způsobena nízkými tržbami zejména z důvodu nízkých výkonů zimní a běžné letní údržby, mírné zimy a nesprávnou investiční politikou společnosti,“ uvedl předseda představenstva společnosti Silnice LK Petr Správka.

Správná prezentace Výnosů, Nákladů a Výsledku hospodaření období 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020:

(Výnos (+)/Náklad (-)  v tis. Kč (CZK)

Výkaz zisku a ztráty – původní data v již dříve zveřejněných Výkazech zisku a ztráty (Účetních závěrkách)

Původní data v uzavíraném účetním období

 

1. 10. 2016-30. 9. 2017

1. 10. 2017-30. 9. 2018

1. 10. 2018-30. 9. 2019

1. 10. 2019-
30. 
9. 2020

Výnosy CELKEM

292.245

276.424

304.072

269.719

Náklady CELKEM

285.211

274.414

301.611

279.703

Výsledek hospodaření po zdanění

7.034

2.010

2.461

-9.984

 

(Výnos (+)/Náklad (-) v tis. Kč (CZK)

Výkaz zisku a ztráty - po opravě účetních dat již dříve zveřejněných ve Výkazu zisku a ztráty (Účetních závěrkách)

Opravená data v uzavíraném účetním období

 

1. 10. 2016-30. 9. 2017

1. 10. 2017-30. 9. 2018

1. 10. 2018-30. 9. 2019

1. 10. 2019-30. 9. 2020

Výnosy CELKEM

273.376

260.846

297.342

269.562

Náklady CELKEM

257.022

254.262

301.214

285.680

Výsledek hospodaření po zdanění

16.354

6.584

-3.872

-16.118

 

 

(Výnos (+)/Náklad (-) v tis. Kč (CZK)

Výkaz zisku a ztráty - Rozdíly: původní data a data po provedených účetních opravách v tis. Kč (CZK)

Rozdíly

1. 10. 2016-30. 9. 2017

1. 10. 2017-30. 9. 2018

1. 10. 2018-30. 9. 2019

1. 10. 2019-30. 9. 2020

Výnosy CELKEM

-18.869

-15.578

-6.730

-157

Náklady CELKEM

-28.189

-20.152

-397

5.977

Výsledek hospodaření po zdanění: Rozdíly

9.320

4.574

-6.333

-6.134

Společnost dosáhla v období 2019/2020 následující výnosy v tis. Kč:

  Výnosy (v tis. Kč)

Celkem 2019/2020

Celkem 2018/2019

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

259.459

284.901

z toho: tržby za údržbu silnic I. třídy

22.167

24.646

tržby za údržbu silnic II. a III. třídy – běžná údržba

158.807

142.665

tržby za údržbu silnic II. a III. třídy – zimní údržba

71.575

105.351

tržby z pronájmů

440

741

ostatní tržby z prodeje služeb

6.470

11.498

Tržby z prodeje zboží

6.640

6.148

Ostatní provozní výnosy

3.461

6.225

z toho: tržby z prodeje dlouhodobého majetku

708

838

tržby z prodeje materiálu

777

3.211

smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

0

jiné provozní výnosy

1.976

2.176

z toho: náhrady škod od pojišťoven, právnických a fyzických osob

900

1.216

prodej dřeva, kovového odpadu

10

27

inventarizační přebytek

146

149

výnosy z přefakturace telefonů, PHM, mezd

893

793

ostatní drobné provozní výnosy

35

1

bonusy a drobné provozní výnosy

-9

-10

Úroky z běžného účtu a termínovaných vkladů

0

12

Kurzové zisky

2

56

Celkem (v tis. Kč)

269.562

297.342

Struktura ročních Nákladů společnosti v tis. Kč:

Náklady v tis. Kč

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Spotřeba materiálu a energie

66.652

84.566

76.176

96.769

76.752

Náklady na služby

52.057

38.797

39.721

43.885

42.789

Změna stavu zásob vlastní činnosti

0

343

-1.409

1.523

658

Aktivace vlastních výkonů

0

-3.412

-2.834

-3.827

-2.056

Mzdové náklady

59.136

64.978

71.515

76.263

76.443

Odměny členům orgánů společnosti

3.215

3.396

3.538

3.449

3.405

Náklady na soc. a zdravotního pojištění

21.121

23.200

25.630

27.519

27.487

Sociální náklady

2.037

2.227

2.276

2.006

1.963

Daně a poplatky

1.464

1.467

1.351

1.487

1.527

Odpisy dlouhodobého majetku

31.228

35.103

36.252

39.960

46.631

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

2.116

1 460

0

341

4

Prodaný materiál

701

2.881

5.356

8.637

6.879

Změna stavu rezerv a opravných položek

6.454

-922

-6 307

19

-94

Ostatní provozní náklady

3.227

2.780

2.749

2.902

3.006

Nákladové úroky

0

0

0

0

65

Ostatní finanční náklady

89

158

248

281

221

Daň z příjmu (splatná/odložená)

0

0

0

0

0

NÁKLADY celkem (v tis. Kč)

249.497

257.022

254.262

301.214

285.680

„Jsem rád, že jsou nám prezentovány pravdivé a ověřené informace o tom, jak si společnost Silnice LK opravdu vede,“ doplnil Jan Sviták.

Akciová společnost Silnice LK a. s. byla založena Libereckým krajem, jediným akcionářem, v srpnu roku 2011. Celková výše základního kapitálu k 30. 9. 2020 činí 267.000.000 korun. Hlavním předmětem činnosti je zimní a běžná údržba silnic. Liberecký kraj v srpnu minulého roku odvolal dva členy představenstva, jmenoval dva nové a zveřejnil auditní zprávy. Podle nich docházelo například ke zkreslování účetních dat a účetních závěrek, k nákupu techniky v rozporu s platnou legislativou či k závažným nedostatkům v evidenci majetku.

„Účetní závěrkou a výroční zprávou hospodářského roku 2019–2020 úspěšně skončila kapitola nesrovnalostí v účetnictví společnosti s nákupem a hospodařením s majetkem a vykazováním nesprávných hospodářských výsledků společnosti Silnice LK. Za deset měsíců prošla společnost do značné míry úspěšnou restrukturalizací, což přineslo její rekordní výkony v běžné letní údržbě i úspěšné etablování stavebně technického úseku na údržbu a opravy mostů a propustků v majetku Libereckého kraje. Na základě zlepšených výkonů firma vykazuje stabilní kladný průběžný hospodářský výsledek, který umožňuje její další rozvoj. Všechny tyto skutečnosti jsou potvrzením správnosti politického rozhodnutí a provedené výměny představenstva v srpnu roku 2020,“ uzavřel Sviták.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419