Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravní obslužnosti

Odborná způsobilost dopravce

S platností od 4. 12. 2011 se v souladu s čl. 8 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, pořádají zkoušky pro účely splnění požadavku odborné způsobilosti dopravce nebo odpovědného zástupce podle kritérií, která určí členský stát ES.

znění článku 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 – odborná způsobilost (__)

znění Přílohy I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 – seznam oborů ke zkoušce odborné způsobilosti (__)

Odborná způsobilost je upravena v ust. § 8a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.

znění § 8a zákona o silniční dopravě (__)

Postup při skládání zkoušky a její hodnocení upravuje ust. § 8 až 10 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

znění § 8 až 10 vyhlášky, kterou se provádí zákon o silniční dopravě (novelizované znění dle vyhlášky č. 269/2012 Sb.) (__)

Zkouška se skládá v českém jazyce, formou testu na počítači z osmi předmětů: Občanské právo, Obchodní právo, Sociální právo, Daňové právo, Obchodní a finanční správa podniku, Přístup na trh, Technické normy a technická hlediska provozu, Bezpečnost silničního provozu, a zpracováním případové studie před zkušební komisí.

Odborná způsobilost se prokazuje zvlášť pro každý druh dopravy. Rozsah požadovaných znalostí v jednotlivých předmětech je rozlišen podle druhu provozování silniční dopravy, pro niž uchazeč prokazuje odbornou způsobilost. Otázky jsou rozděleny do skupin pro tyto druhy silniční motorové dopravy:

  • silniční nákladní doprava (provozovanou vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí),
  • silniční osobní doprava (provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).

Zkoušky pro žadatele s trvalým pobytem na území Libereckého kraje se budou konat na Krajském úřadě Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec (počítačová učebna v přízemí budovy), v těchto termínech:

  • 26. 01. 2021 od 8:30 hod.;
  • 30. 03. 2021 od 8:30 hod.;
  • 25. 05. 2021 od 8:30 hod.;
  • 27. 07. 2021 od 8:30 hod.;
  • 29. 09. 2021 od 8:30 hod.;
  • 30. 11. 2021 od 8:30 hod.

Termíny zkoušek OZ pro rok 2021 ve formátu *.pdf  ZDE  .


Počet účastníků zkoušky je dán kapacitou počítačové učebny (12 osob). Uchazeči budou zařazováni na daný termín v pořadí došlých přihlášek. Seznam uchazečů zařazených na zkoušku bude aktualizován dle došlých přihlášek. Akceptována bude pouze řádně vyplněná přihláška, předaná minimálně 3 pracovní dny před termínem zkoušky (postačuje zaslání e-mailem).

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti

V den zkoušky předloží uchazeč k nahlédnutí platný občanský průkaz (podmínkou pro skládání zkoušky je trvalý pobyt na území Libereckého kraje).

Pozvánka ke zkoušce se nezasílá, uchazeč se ke zkoušce dostaví bez vyzvání v čase a na místo uvedené u vyhlášených termínů zveřejněných na internetu.

Otázky a vzorová zadání případových studií pro zkoušku odborné způsobilosti jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva dopravy.

Test je tvořen celkem 60 otázkami. Z každého z oborů uvedených pod body A, C, F a G přílohy I bodu I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 test obsahuje 10 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek je hodnocena 2 body. Ze zbývajících oborů test obsahuje celkem 20 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek je hodnocena 1 bodem. Celkem lze u testu dosáhnout nejvýše 100 bodů, k úspěšnému složení testu je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.

Bližší informace: http://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zd
Případová studie je zaměřena především na povinnosti stanovené zákonem o silniční dopravě, na pracovní režim řidiče a na záznamy o pracovním režimu řidiče.

Mgr. Michal Mochal, michal.mochal@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 282
Ing. Josef Jirásek, josef.jirasek@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 283